Algemene voorwaarden : de kleine lettertjes

Algemene Voorwaarden Stichting Keurmerk Kwaliteitsvakman

Deze Algemene Voorwaarden van de Stichting Keurmerk Kwaliteitsvakman treden in werking per 1 januari 2019.

I. ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Werkingssfeer
II. AFSPRAKEN
Artikel 3 – Sluiten van de overeenkomst
III. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
Artikel 4 – Verplichtingen van de vakman
Artikel 5 – Verplichtingen van de consument
Artikel 6 – Wijziging van de opdracht
Artikel 7 – Onvoorziene complicaties
Artikel 8 – Oplevering
IV. BETALING
Artikel 9 – Betaling in termijnen
Artikel 10 – Eindafrekening
Artikel 11 – Opschorting van de betaling
Artikel 12 – Niet nakomen betalingsverplichting
V. GARANTIE
Artikel 13 – Garantie
VI. GESCHILLEN
Artikel 14 – Geschillen

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland te Utrecht.

I. ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1 – Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Consument: de opdrachtgever die handelt als particulier;
Vakman: opdrachtnemer, aangesloten bij de Stichting Keurmerk Kwaliteitsvakman, die bedrijfsmatig bouwwerkzaamheden verricht;
Het werk: het totaal van de tussen de consument en de vakman overeengekomen werkzaamheden en de daarbij door de vakman geleverde materialen;
Meer- en minderwerk: door de consument gewenste toevoegingen aan of
verminderingen van het overeengekomen werk, die leiden tot bijbetaling boven of
verlaging van de overeengekomen prijs;

Artikel 2 – Werkingssfeer
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en overeenkomsten tussen consument en vakman.

II. AFSPRAKEN
Artikel 3 – Sluiten van de overeenkomst
1. De vakman draagt er zorg voor dat elke opdracht schriftelijk wordt vastgelegd in een overeenkomst.
Een opdracht omvat een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden met:
− een vermelding van het tijdstip waarop het werk kan worden begonnen en een aanduiding van de duur van het werk;
− de prijs van het werk en de prijsvormingsmethodiek;
− de betalingswijze;
− vermelding van de werkzaamheden die niet door de vakman zelf zullen worden uitgevoerd.
2. De consument en de vakman kunnen afspraken maken op basis van twee prijsvormingsmethoden:
− vaste prijs
− regie.
3. Van een vaste prijs kan bij de eindafrekening uitsluitend worden afgeweken op
grond van een bepaling in deze Algemene Voorwaarden. Bij regie komen consument en vakman overeen dat de gemaakte kosten van de vakman worden vergoed; tevoren wordt het uurtarief vastgesteld en zo mogelijk ook de andere kosten; bij iedere afrekening maakt de vakman een opstelling van de bestede uren en alle overige kosten, waaronder de kosten
van materialen die op de opdracht betrekking hebben.
Een combinatie van de twee prijsvormingsmethoden (deels vaste prijs, deels regie) is eveneens mogelijk.
4. Tussentijdse wijzigingen in de materiaalprijzen die ontstaan meer dan drie maanden na het aangaan van de overeenkomst kunnen door de vakman worden doorberekend aan de consument.
5. Alle prijzen zullen inclusief btw vermeld worden.
6. De vakman draagt er zorg voor dat deze Algemene Voorwaarden tijdig aan de consument ter hand worden gesteld, doch uiterlijk ten tijde van het sluiten van de overeenkomst.

III. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
Artikel 4 – Verplichtingen van de vakman
1. De vakman staat ervoor in, dat het werk goed en deugdelijk wordt opgeleverd in overeenstemming met de bepalingen van de overeenkomst en dat het gebruik maakt van deugdelijke werkwijzen.
2. Bij de voorbereidingen en uitvoering van de opdracht zal de vakman, voor zover redelijkerwijs mogelijk, inspelen op en rekening houden met de wensen van de consument.
3. De vakman neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde voorschriften en regelgeving in acht, zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk.
4. De vakman is verplicht de consument te wijzen op:
− onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden voor zover de vakman deze kent of redelijkerwijs behoort te kennen;
− onjuistheden in de door de consument verlangde constructies en werkwijzen;
− kenbare gebreken van de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
− gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de consument ter beschikking zijn gesteld;
een en ander voor zover deze zich vóór of tijdens de uitvoering van het werk aan de vakman openbaren en de vakman ter zake deskundig moet worden geacht.
5. Indien de vakman één of meer afspraken niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is het gehouden de in redelijkheid hiermee verband houdende schade te vergoeden.
6. De vakman is gehouden er voor zorg te dragen dat hij voor de consument te allen tijde goed bereikbaar is.

Artikel 5 – Verplichtingen van de consument
1. De consument staat in voor de deugdelijkheid en de geschiktheid van de door
hem ter beschikking gestelde of voorgeschreven materialen en hulpmiddelen èn
voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens.
2. De consument dient er voor te zorgen dat de vakman zijn werkzaamheden tijdig en deugdelijk kan verrichten. Hieronder wordt ook verstaan de zorg voor de vereiste vergunningen.
3. Indien de consument één of meer afspraken niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is hij gehouden de in redelijkheid hiermee verband houdende schade te vergoeden.
4. De consument draagt het risico voor schade veroorzaakt door:
− onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
− onjuistheden in de door de consument verlangde constructies en werkwijzen;
− kenbare gebreken van de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
− gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de consument ter beschikking zijn gesteld;
− vertraging in het werk door het toedoen van de consument;
− te late afgifte van de vereiste (bouw)vergunningen.
Dit doet niet af aan de waarschuwingsplicht van de vakman op grond van artikel 4 lid 4.
5. De consument is gehouden er voor zorg te dragen dat hij voor de vakman te allen tijde goed bereikbaar is.

Artikel 6 – Wijziging van de opdracht
Partijen kunnen meer- en minderwerk overeenkomen, waarbij de vakman ervoor zorg draagt dat het meer- en minderwerk specifiek omschreven schriftelijk wordt vastgelegd met inbegrip van het akkoord van de consument.

Artikel 7 – Onvoorziene complicaties
1. Wanneer zich onvoorziene complicaties voordoen, doet de vakman hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de consument.
2. Indien de vakman de consument niet kan bereiken, dient de vakman het werk te onderbreken, behalve indien de onvoorziene complicatie onmiddellijk handelen vereist.
3. De tijd die de vakman niet kan werken als gevolg van het in artikel 7 lid 2 genoemde of in artikel 5 lid 2 genoemde wordt door de consument aan de vakman vergoed.
4. Eventuele extra kosten, die de vakman moet maken in verband met een onvoorziene complicatie die onmiddellijk handelen vereist en die noodzakelijk zijn ter beperking van de schade, zullen door de consument worden vergoed, tenzij de schade aan de vakman is toe te rekenen.

Artikel 8 – Oplevering
1. Na voltooiing van het werk nodigt de vakman de consument uit voor oplevering van het uitgevoerde werk. De consument dient hierop binnen een redelijke termijn te reageren en kan het werk al dan niet onder voorbehoud aanvaarden dan wel weigeren onder aanwijzing van de gebreken.
2. Indien er gebreken worden geconstateerd, die door de vakman dienen te worden hersteld, zal de vakman deze gebreken zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na de opleveringsdatum herstellen, tenzij dit onmogelijk is ten gevolge van omstandigheden die buiten de risicosfeer van de vakman vallen.

IV. BETALING
Artikel 9 – Betaling in termijnen
1. Indien partijen betaling in termijnen zijn overeengekomen, geschiedt betaling in evenredigheid met de voortgang. De betaling dient uiterlijk twee weken na ontvangst van de rekening plaats te vinden.
2. Indien betaling in termijnen is overeengekomen en de consument zijn verplichtingen ter zake betaling van de termijnen niet nakomt, heeft de vakman de bevoegdheid het werk op te schorten. Eventuele schade die hieruit voortvloeit dient door de consument aan de vakman te worden vergoed.

Artikel 10 – Eindafrekening
1. De vakman zal de eindafrekening tijdens de oplevering aan de consument ter hand stellen ofwel zo spoedig mogelijk na de oplevering doen toekomen.
2. Wanneer de overeenkomst is gebaseerd op regie (al dan niet in combinatie met een richtprijs), bevat de eindafrekening een opstelling van de bestede uren, geleverde materialen en overige kosten (zoals gereedschapshuur, parkeergelden, precario, e.d.).
3. Wanneer de overeenkomst is gebaseerd op een vaste prijs, bevat de eindafrekening een opstelling van de vaste prijs, het eventuele ‘meer- en/of minderwerk’ en eventuele extra kosten op grond van onvoorziene complicaties.
4. De eindafrekening bevat tevens een opstelling van eventueel door de consument reeds betaalde bedragen en van het resterende saldo.
5. Alle betalingen dienen binnen 2 weken na ontvangst van de rekening plaats te vinden, tenzij partijen een andere termijn zijn overeengekomen.

Artikel 11 – Opschorting van de betaling
1. Indien het opgeleverde werk niet voldoet aan de overeenkomst, heeft de consument het recht de betaling op te schorten, met dien verstande dat het op te schorten bedrag in redelijke verhouding dient te staan tot het geconstateerde gebrek.
2. Indien het opgeschorte bedrag niet in redelijke verhouding staat tot het geconstateerde gebrek, heeft de vakman het recht de wettelijke rente in rekening te brengen over het teveel opgeschorte bedrag.

Artikel 12 – Niet nakomen betalingsverplichting
1. Indien consument niet tijdig betaalt, wordt hij geacht zonder verdere ingebrekestelling wettelijk in verzuim te verkeren. Niettemin zendt de vakman na het verstrijken van de betalingstermijn (als bedoeld in artikel 9 lid 1 en artikel 10 lid 5) één betalingsherinnering. Daarin wijst hij de consument op zijn verzuim en geeft alsnog de gelegenheid binnen twee
weken na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen.
2. Over betaling die niet tijdig is verricht, kan de vakman rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingstermijn (als bedoeld in artikel 10 lid 5) tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.
3. De vakman is na verloop van de in lid 1 genoemde termijn bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag. Daarnaast is de vakman bevoegd incassokosten in rekening te brengen.

V. GARANTIE
Artikel 13 – Garantie
1. De vakman garandeert dat eventuele na de oplevering aan de dag getreden gebreken gedurende een termijn van één jaar vanaf de oplevering kosteloos zullen worden verholpen, tenzij hij aantoont dat het gebrek geen gevolg is van het werk. Indien partijen een langere termijn zijn overeengekomen, dient dit in de overeenkomst vermeld te staan. Het voorgaande laat onverlet dat de vakman ook na die periode voor eventuele gebreken in het werk
aansprakelijk kan zijn op grond van de wet.
2. De gebreken als bedoeld in lid 1 zijn gebreken die niet eerder dan het moment van ontdekking door de consument onderkend hadden kunnen worden en door de consument zo spoedig mogelijk daarna schriftelijk aan de vakman zijn meegedeeld.
3. De consument dient de vakman in de gelegenheid te stellen de gebreken te controleren en zo nodig te herstellen.
4. Indien de consument wenst dat bepaalde materialen of onderdelen geleverd worden door met name genoemde fabrikanten of leveranciers kan de vakman van de consument verlangen deze materialen of onderdelen zelf aan te schaffen.

VI. GESCHILLEN (tussen de consument die handelt als particulier en de vakman)
Artikel 14 – Geschillen
Geschillen tussen de consument en de vakman over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot het door de vakman geleverde werk kunnen zowel door de consument als door de vakman aanhangig worden gemaakt bij de Nederlandse rechter.

VII PRIVACY
Artikel 15 – Privacy
De vakman verplicht zich jegens de consument om gegevens omtrent de consument uitsluitend te gebruiken in het kader van de uitvoering van de overeenkomst tussen de vakman en de consument.

Deze Algemene Voorwaarden van de Stichting Keurmerk Kwaliteitsvakman zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland te Utrecht.